من شرلوک هلمز هستم، تنها کارآگاه مشاور در جهان.

من نمی خواهم به جزئیات بروم که چگونه آنچه انجام می دهم، انجام می دهم چون شما متوجه نخواهید شد. اگر مشکلی دارید و میخواهید من حلش کنم، پس با من تماس بگیرید. فقط موارد جالب لطفا.

کاری که من انجام می دهم:

1. من همه چیز را مشاهده می کنم.

2. از آنچه که من مشاهده می کنم، من استنتاج می کنم.

3. وقتی من غیر ممکن ها را حذف کردم، هر آنچه که باقی می ماند، مهم نیست چقدر دیوانه کننده به نظر می رسد، باید درست باشد.

اگر به کمک نیاز داشتید، با من تماس بگیرید و ما با هم صحبت خواهیم کرد.